Effektiv fettreduktion med klinisk evidens, i medel 15,3 cm minskning av omfång över 6 mätpunkter efter 8 behandlingar enligt flertalet studier från bla. Mayo Clinic. Upplev den Award vinnande metoden som tagit USA med storm.

Icke termisk låg energilaser, NTL, skapar ett fenomen kallat fotobiomodulation, en fotobiokemisk process i cellerna. Ett stort antal terapeutiska effekter kan genom denna effekt uppnås genom exponering av specifika våglängder av monokromatiskt ljus. Själva fotobiomodulationen inträffar när kromoforer absorberar en ljus-foton och elektronen går upp i en högre, energirikare, bana.

Denna molekyl är oftast cytochrome C enzymen, vilken innehåller järn eller koppar, och är belägen i den mitokondriella respiratonskedjan.

Vid stimulering av cytochrome C oxidationen ökar den mitokondriella aktiviteten vilket i sin tur resulterar i ökad ATP, NADH och RNA samt cellulär respiration, sekundärt ökning av kväveoxid syntes.

Vi ser även en ökning i ROS, reactive oxygen species, vilka spelar en viktig roll i bla. signaleringen mellan celler, cell-cykler, enzym aktivering samt protein synteser och produktion av nuclein syror.

När vi riktar focus på fettceller där aktivering av cytochrome C oxidationen triggar ett antal cellulära event, inkluderat en ökning av ATP syntesen och subsekvent en uppreglering av cAMP och den cytoplastiska lipas aktiveringen. Aktiveringen av lipas bryter ner intracellulärt triglycerider till fettsyror och glycerol. Aktiveringen av cytochrome C oxidationen resulterar dessutom i att porer i cellmembranen på fettcellerna öppnas, vilket bidrar till att de fettsyror samt glycerolet som bildats, kan passera ut till det extracellulära utrymmet utanför fettcellen. Resultatet av detta blir en total kollaps av fettcellen, där den är tömd men fortfarande en aktiv del i det endokrina systemet, dvs inte celldöd.

Fettsyrorna och glycerolet transporteras via lymfsystemet till dess noder där lysosomala enzymer skapar en hydrolys av de frigjorda triglyceriderna till icke esterifierade fria fettsyror. Frigjorda lipider kan även transporteras genom levern och det lymfatiska nätverket där den naturliga oxidationen av fettsyror tar vid. Det bör poängteras att denna process inte ökar plasma lipider. Plasma triglycerider och kolesterol har tvärtemot visat sig sjunka vid denna behandlingsform, vilket ger fler intressanta möjligheter.

Eftersom LLLT inte orsakar avdödning av fettceller, påverkas heller inte det endokrina systemet negativt.

I normala fall, skall fettceller i sk. vitt fett, lagra lipider och reglera metabolisk homeostas (Balistreri et al.) M2- typ makrofager frigör anti-inflammatoriska cytokiner och arginase, vilka hämmar kväveoxid syntesen. Under obesitas kommer M1-typ makrofager i vitt fett frigöra kväveoxid syntes samt öka pro-inflammatoriska cytokiner.

Så en reduktion i lagrat kroppsfett kommer minska inflammatoriska markörer samt olika adipokiner relaterade till övervikt med detta relaterade sjukdomar.

Det är intressant att notera att fettkirurgi enkom inte påverkar dessa olika metabola markörer. I en studie har man kunnat påvisa en nedgång på leptin direkt i samband med fettsugning, direkt kopplat till volymen fett, men efter 6 veckor var nivåerna tillbaka till det ursprungliga. En annan studie påvisar i kombinationen fettkirurgi och strikt diet en nedgång i leptin, men som i kontrollgrupp med endast diet var densamma.

En stor meta-analys fastslog att det inte finns några evidens att fettkirurgi av subcutaneous fett har någon positiv påverkan på kardiovaskulär eller metabolisk hälsa, dess markörer eller riskfaktorer.

När det gäller bariatrik kirurgi (gastrik bypass mfl) kan man mäta positiva förändringar i blodnivåer på vissa adipokiner och hormoner som kontrollerar aptit och energinivå.

Emerald

Emerald laser är en unik medicinsk teknisk metod, den enda i världen med FDA godkännande för att behandla patienter med BMI upp till 40mg/cm2 (medicinsk obesitas). Dessutom i jämförelse med andra tekniker, är dess effektivitet överlägsen. Detta är baserat på den högsta kvaliteten av forskning (i.e Grade1 eller Gold standard)
Publicerade studier visar på ett genomsnitt på 15,3 cm minskning i omkrets (6 mätpunkter) över 4 veckor (två behandlingar i veckan (Mayo Clinic). Flera andra studier pekar på liknande resultat.

Emerald är inte bara en laser, det är en gamechanger. Det är inte ”bara” en fettreducerande teknik, utan en hälsofrämjande teknologi. Vi ser studier på flera mycket positiva effektier på allt från LDL/ HDL, insulin resistens, ökning av stamceller, minskning av inflammation (IL10) mfl.

Några korta om tekniken…

 • Kall icke termisk laser – dvs, ingen värme överhuvudtaget (fotobiokemisk)
 • Djup penetration – fall studier har påvisat att även visceralt (organ) fett reduceras·Kliniskt bevisad med Gold standard studier, multi-centrerade, dubbel blindaderandomiserade kontrollerade studier som garant.
 • Multipla FDA-godkännanden
 • Ingen konvalescens
 • Ingen smärta
 • Inga blåmärken eller blödningar
 • Ingen frysning
 • Inga negativa sido-effekter
 • Inga risker eller komplikationerVad kan du förvänta dig…
 • Fettreduktion med en genomsnittlig minskning på ca 15 cm i omkrets över mätpunkternaefter 8 behandlingar (Grade 1 studier).
 • Effektivare metabolism
 • Energi ökning
 • Ökad funktion och effektivare fettceller
 • Ökad sensitivitet mot insulin (minskat blodsocker)
 • Minskad risk att utveckla Diabetes 2, prediabetes

Hur reducerar Emerald mina fettdepåer (den enkla beskrivningen)

Emerald är en grön laser med 532 nm våglängd. Detta är inte den vanliga lasern du ser hos fysioterapeuten, utan en icke termisk, låg-energi laser. Den skapar en tillfällig por i fettcellen vilket leder till att fettet läcker ut, utan att skada fettcellen. Fettet tas sedan upp utav ditt lymfatiska system.

Nyckeln är ett enzym som kallas Cytochrome c, och oxidations processen i mitokondrien. När laserns fotonpartiklar fäster i denna receptor, mottagare, överförs energi. Detta leder till en ökad cellulär aktivitet, inkluderat aktivering av Adenosine Triphosphate (ATP), Reactive Oxygen Species (ROS) och Free Nitric Oxide (NO)

ATP är bränslet för dina cellers alla olika processer, vilket ökar immun respons och accelererar läkning.

ROS modellering aktiverar produktionen av specifika proteiner tex. som har en effekt på läkning och reparation på en cellulär nivå.

NO (Kväveoxid) agerar kärlvidgande och påverkar syresättning och cirkulation, vilket minskar inflammationer.

Varför skall jag ha kvar mina fettceller?

Under lång tid har marknaden promoterat metoder som frysning, bränning och andra sätt att döda fettceller, budskapet har varit att fettcellerna är din fiende. De kan inte ha mer fel.

Idag finns evidens att om fettceller avdödas, kan de reproduceras 300 bilioner gånger. Dessutom, och viktigare, fettceller (adipocytes) är en mycket viktig del av det endokrina systemet och bör betraktas som ett organ. Fett-celler är en vital del av systemet som balanserar näring, och frigör hormoner som påverkar sånt som blodtryck, sköldkörtel funktion, och även fertilitet. Adipocytes (fettceller) med för mycket fett, triglycerider, fungerar däremot ineffektivt.

Emerald behandlingen återställer fettcellernas naturliga funktion, de blir tömda, och är fortfarande en aktiv del i det endokrina systemet, optimerad funktion, vilket gör att de signalerar på ett korrekt sätt till hjärnan. Detta leder även till att kommunikationen mellan fett-cellerna (kom ihåg att det är att betrakta som ett organ) ökar och signalerna blir att göra samma sak, dvs tömma ut triglycerinet (innehållet) i alla fettceller. Detta leder till att vi skapar en systemisk effekt där dina fettceller går till att bli små, effektiva, och friska. Dessutom triggar det en normalisering på ditt hormonella system.

 1. Principen för Fotobiomodulation: Icke-termisk lågenergilaser använder monokromatiskt ljus för att stimulera biokemiska processer i celler. Denna process, känd som fotobiomodulation, involverar absorption av ljus av kromoforer (till exempel cytochrome C-enzymet) i cellerna, vilket ökar deras energinivåer.
 2. Effekter på Cytochrome C och Mitokondriell Aktivitet: Stimulering av cytochrome C-enzymet i mitokondrierna leder till ökad produktion av ATP, NADH, RNA, och cellulär respiration. Detta bidrar också till ökad produktion av reaktiva syreföreningar (ROS), vilka är viktiga för cellulär signalering och syntes av proteiner och nukleinsyror.
 3. Fettceller och Lipas Aktivering: I fettceller leder aktivering av cytochrome C till ökad ATP-syntes, vilket i sin tur stimulerar lipas, ett enzym som bryter ner triglycerider till fettsyror och glycerol. Dessa produkter kan sedan transporteras ut ur fettcellen.
 4. Transport och Metabolism av Fetter: Fettsyror och glycerol transporteras via lymfsystemet till lymfknutor där de bryts ner. De kan också transporteras till levern för ytterligare metabolism. Det är viktigt att notera att denna process inte ökar plasmalipider.
 5. Emerald Laser och dess Unika Egenskaper:
  • Godkänd av FDA för behandling av patienter med högt BMI (40).
  • Kall icke-termisk laser, ingen värme produktion.
  • Kliniskt bevisad effektivitet.
  • Minskning i bukomfång och förbättrad metabolisk hälsa utan skadliga biverkningar.
 6. Förväntade Resultat:
  • Fettreduktion och ökad metabolism.
  • Förbättrad insulin funktion, effektiv mot pre-diabetes.
 7. Fördelar med att Bevara Fettceller: Till skillnad från andra metoder som dödar fettceller, behåller Emerald-behandlingen fettcellernas funktion. Detta är viktigt eftersom fettceller spelar en viktig roll i det endokrina systemet och i reglering av olika kroppsfunktioner.

Sammanfattningsvis, Emerald-lasern

använder en unik icke-termisk lasermetod för att stimulera fettceller och öka deras metabolism, vilket leder till en minskning av kroppsfett och förbättring av metabolisk hälsa utan de negativa effekterna som kan följa med andra fettreducerande behandlingar.

OM VÅRA KLINIKER​

Din hjärna är föränderlig och högst påverkningsbar. Genom transkraniell elektromagnetisk puls i specifika våglängder förstärker vi hjärnans funktioner, ökar mental performance och kommunikationen i nervsystem. Allt detta utan smärta, obehag eller biverkningar. Välkommen in till någon av våra kliniker.